Privacybeleid

1. privacybeleid volgens GDPR (DSGVO)


Reikwijdte en onderwerp van het privacybeleid

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u te informeren of en in welke mate we persoonlijke gegevens verzamelen via onze website, toegankelijk op https://www.klaeny.com, en met welk doel ze worden verwerkt. Deze gegevensbeschermingsverklaring is uitsluitend van toepassing op de bovengenoemde website. Voor zover links naar andere sites worden aangeboden, hebben wij geen invloed of controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsregels daar. We raden u aan om de verklaringen inzake gegevensbescherming op de websites te raadplegen om te bepalen of en in welke mate persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en / of ter beschikking gesteld aan derden.


Definities en termen

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO) werd aangenomen. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

Persoonlijke gegevens: Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische , genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene 


Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

Verwerken 


Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen, uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde middelen, die wordt uitgevoerd op basis van persoonlijke gegevens, zoals verzameling, opname, organisatie, organisatie, archivering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.


Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder 


Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Indien de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het Unierecht of het nationale recht, kan worden voorzien in de verwerkingsverantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing in overeenstemming met het Unierecht of het nationale recht.


Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 

Green Home Living GmbH, Fuggerstr. 23, 10777 Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders dhr. Nicolas Pleß en dhr. Jannes Meier.


Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens 


Website bezoek 


(a) Persoonlijke gegevens

 P-adres, cookie-identificatie

(b) Beschrijving 


Bij het oproepen van onze website verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens en slaan deze op in een logbestand (zogenaamd logbestand). Deze toegangsgegevens bevatten ook het IP-adres. Bovendien worden de naam van de opgeroepen website, het opgeroepen bestand, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de melding van een succesvolle oproep, het browsertype samen met de versie, het besturingssysteem, de zo -genoemde verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider worden opgeslagen in het logbestand.

Bovendien worden cookies geplaatst wanneer onze website wordt bezocht. Voor details over de cookies die op de website worden gebruikt, het specifieke doel waarvoor de betreffende cookie dient en een beschrijving van hoe u deze cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het document Privacy Opt-Out.


c) Doel van de gegevensverwerking 


Wij verzamelen de logfile-gegevens, inclusief het IP-adres, om een aanval op onze website of onze IT-infrastructuur te kunnen melden aan de wetshandhavingsautoriteiten of om bij dreigende schade de autoriteiten in te kunnen schakelen verantwoordelijk voor de beveiliging en daarmee voor de functionaliteit van de website. Met behulp van de cookie-identificatie ontvangen we ook informatie over gebruikersgedrag of zoekopdrachten en kunnen we het aanbod bij toekomstige bezoeken aanpassen aan de interesses van de gebruiker.