Restitutiebeleid

WETTELIJK HERROEPINGSRECHT


Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht. "Consument" is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.

 

Herroepingsrecht


U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van herroeping,

- waarbij u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen in het kader van een enkele bestelling heeft besteld en dat de goederen in een enkele levering worden geleverd, of;

- wanneer u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of;

- waarbij u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, als u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Green Home Living GmbH, Fuggerstraße 23, 10777 Berlijn, e-mail: info@klaeny.de, telefoon: +49 30255581146) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het einde van de herroepingsperiode.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping van deze overeenkomst.
Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd of overhandigd aan een door ons aangewezen partner, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte stelt van de opzegging van deze overeenkomst.
Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt of aan een door ons aangewezen partner overhandigt.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet nodig is om hun staat, eigenschappen en functionaliteit te testen.
 

Voorbeeld van herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Aan: Green Home Living GmbH

Fuggerstraße 23

10777 Berlijn

e-mail: info@klaeny.de

telefoon: +491723514804

Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument (en)

Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum

__________